Total tickets on system 10  Tickets  
 Name  Date :: Time  Department  Details  Status  Commen
บุษกร พืชพันธ์ 2018-03-31 / 10:01 กลุ่มบริหารวิชาการ Windows ไม่มี Anti-virus
นางรสสุคนธ์ ขันกสิการ 2018-03-26 / 03:22 งานห้องสมุด เปลี่ยนแบตเตอรี่ไบออส จำนวน 10 เครื่อง
สุเมธ ราชประชุม 2018-03-30 / 04:59 งานคอมพิวเตอร์ เมาส์ห้องคอมพิวเตอร์เสีย กำลังดำเนินการ ดำเนินการเปลี่ยนเพื่อให้ทันปีการศึกษา 2561
นางรสสุคนธ์ ขันกสิการ 2018-03-19 / 13.55 งานห้องสมุด อินเทอร์เน็ตห้องสมุดใช้งานไม่ได้ เสร็จสิ้น Media converter ที่ห้องไอซีทีใช้งานไม่ได้ ดำเนินการใช้ Huaikrot wifi ทดแทนชั่วคราว
นารถลัดดา คิดการ 2018-03-12 / 11.00 งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมแอนตี้ไวรัสมีปัญหา ต้องการให้ทางงานคอมพิวเตอร์ปรับปรุงให้ใหม่คะ เสร็จสิ้น
ลักขณา เกิดโพชา 2018-02-22 / 03:59 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โปรแกรม Bookmark ขึ้นเป็นข้อความตัวอักษรภาษาแปลกๆ อ่านไม่ได้ค่ะ เสร็จสิ้น แจ้งฝ่ายวัดผลดำเนินการ
น้ำฝน อินทร์แสง 2018-02-21 / 02:19 งานทะเบียน มีปัญหาอัปเดตโปรแกรม secondary 56 ให้เป็นปัจจุบันไม่ได้ค่ะ เสร็จสิ้น ดำเนินการอัปเดตโปรแกรม
ชญานี สุ่ยหนองไผ่ 2017-12-14 / 13:15 อื่นๆ เครื่องค้าง เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ พักหน้าจอแล้วกลับมาเป็นจอสีดำ ปิดเครื่อง restart เครื่องไม่ได้ค้าง เสร็จสิ้น ลงวินโดวส์ ลงโปรแกรมใหม่
สุกัญญา สุขเดช 2017-12-14 / 06:44 งานธุรการ คอมพิวเตอร์ห้องธุรการ เครื่องค้าง เสร็จสิ้น ฮาร์ดดิสก์เสีย ควรเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ หากใช้งานต่อไปอาจกระทบต่อข้อมูล
ICT 2016-05-06 / 12:12 อื่นๆ ลงโปรแกรมที่ใช้ในการเรียนวิชาเขียนโปรแกรมครับ เสร็จสิ้น -
   ค้นหาข้อมูลเป็นแผนก