เพิ่มข้อมูลแจ้งซ่อม   

 ชื่อ-สกุล  สถานะ
 วันที่  ปัญหาที่แจ้ง
 เวลา  หัวข้อปัญหา
 ฝ่าย  
 รายละเอียด