ครูและบุคลากรเข้าโดยใช้เลขประจำตัวประชาชน นักเรียนใช้โดยเลขประจำตัวนักเรียน
แนะนำให้ใช้บราวเซอร์ Google Chrome