เครื่องมือวัดการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น

(ข้อสอบจุดเน้น)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

คู่มือข้อสอบ

 

ดาวน์โหลดโปรแกรม

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ กระทรวงศึกษาธิการ