โรงเรียนห้วยกรดวิทยา
ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

โทรศัพท์ 056-438-026 แฟกซ์ 056-438-078
E-mail : sumet@huaikrot.ac.th