เผยแพร่ผลงาน

เผยแพร่นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี เรื่อง CODING คุณธรรมสร้างคนดีห้วยกรด

เผยแพร่นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี เรื่อง CODING คุณธรรมสร้างคนดีห้วยกรด

ผู้เผยแพร่ : นายสุเมธ ราชประชุม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา

นวัตกรรม “CODING คุณธรรมสร้างคนดีห้วยกรด” มีขั้นตอนการดำเนินงาน 6 ขั้นตอนได้แก่ C ขั้นสร้างความตระหนักและวิเคราะห์ปัญหา, O ขั้นการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ต้องการแก้ปัญหา, D ขั้นวิธีปฏิบัติ, I ขั้นนำเสนอผลงาน, N ขั้นสร้างเครือข่าย และ G ขั้นรับรองผลงาน โดยในแต่ละขั้นตอนใช้กระบวนการด้วยวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA ดังแผนภาพ

ผลที่เกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์

1) นักเรียนโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่านกระบวนการ CODING

2) นักเรียนทักษะการคิดเชิงคำนวณ การคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา อย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ

3) นักเรียนเผยแพร่ผลงานจากกิจกรรม สู่สังคม ชุมชน และนำวัตกรรมที่ได้ไปบริการสังคม

   ผลสัมฤทธิ์ของงาน

ผลจากการดำเนินการ นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น มีความสามารถในการทำงานตามกระบวนการกลุ่ม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น จำนวนนักเรียนสอบเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาในสาขาเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น มีนวัตกรรมที่สร้างสามารถนำไปเผยแพร่ และบริการสังคม

 

   ประโยชน์ที่ได้รับ

1) นักเรียนมีชิ้นงาน นวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนการสอน มีแฟ้มสะสมงาน

2) นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ ตั้งปฏิบัติกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

3) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

4) ครูมีนวัตกรรม รูปแบบการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ตรงตามความต้องการของนักเรียน
5) สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากชุมชน ผู้ปกครอง

เผยแพร่นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี KHAO Model ขับเคลื่อนความรู้ ควบคู่คุณธรรม

เผยแพร่นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี KHAO Model ขับเคลื่อนความรู้ ควบคู่คุณธรรม

ผู้เผยแพร่ นางชญานี จุ้ยเปี่ยม
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

K Kedge คือ ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสะเต็มศึกษา ความสำคัญของสะเต็มศึกษา เพื่อนำมาออกแบบกิจกรรม จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ควบคู่กับคุณธรรม
H. Heartily คือ มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานอย่างเต็มที่ มีความสนใจ กระตือรือร้น แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิด ปลูกจิตสำนึก ค่านิยม และจริยธรรม ที่ถูกต้องและดีงาม โดยสอดแทรกในกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมที่ดีงาม แยกแยะความถูกต้องเหมาะสมได้
A. Administration คือ การดำเนินงาน จัดทำแผนการจัดการเรียบการดำเนินกิจกรรมด้วยวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA
O. Obtain เป็นการที่ผู้เรียนนำผลการเรียนรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ เผยแพร่ความรู้สู่ครอบครัว ชุมชนและสังคมต่าง ๆ ปลูกจิตสำนึก ค่านิยม และจริยธรรม ที่ถูกต้องและดีงาม โดยสอดแทรกในกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมที่ดีงาม แยกแยะความถูกต้องเหมาะสมได้

 

เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี “SQ4R ปลูกต้นกล้าคุณธรรม” นวัตกรรม คุณธรรมนำความรู้โดยใช้รูปแบบ SQ4R

เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี “SQ4R ปลูกต้นกล้าคุณธรรม” นวัตกรรม คุณธรรมนำความรู้โดยใช้รูปแบบ SQ4R

ผู้เผยแพร่ : นายวศิน คล้ายแก้ว

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

30

แอปพลิเคชัน เรื่อง กลไกไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ โดย นายสุเมธ ราชประชุม

ชื่อเนื้อหา

แอปพลิเคชัน เรื่อง กลไกไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์

ผู้พัฒนา : นายสุเมธ ราชประชุม

ประเภท แอปพลิเคชัน (application)

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแอพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี เรื่อง กลไกไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายละเอียด 

บทเรียนด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน เรื่อง กลไกไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
มาตรฐานที่ 4 ว 4.1 ม.4/5 ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีที่ซับซ้อน ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและ ปลอดภัย
เนื้อหา เรื่อง กลไก (mechanism) และ อุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
พัฒนาโดย โปรแกรม MIT App Inventor

ดาวน์โหลด