สอบ O-NET ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6

สอบด้วยระบบ Digital testing

เริ่มสอบ O-NET วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2567 ประกาศผลสอบ O-NET วันที่ 29 มีนาคม 2567

ตารางสอบรอบ1 วัน 24 กุมภาพันธ์ 2567 รอบ 2 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 รอบ3 วันที่ 2 มีนาคม 2567 รอบ 4 วันที่ 3 มีนาคม 2566

เวลา 08.00 – 09.30 น วิชาคณิตศาสตร์ ระยะเวลาสอบ 90 นาที

เวลา 09.45 – 11.15 น. วิชาภาษาไทย  ระยะเวลาสอบ 90 นาที่

เวลา 12.15 -13.45 น. วิชาวิทยาศาสตร์ ระยะเวลาสอบ 90 นาที

เวลา 14.00-15.30 น.  วิชาภาษาอังกฤษ ระยะเวลาสอบ 90 นาที

เวลา 15.45-17.15 น.  วิชาสังคมศึกษา ระยะเวลาสอบ 90 นาที