ประชาสัมพันธ์การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบ วันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2565