โรงเรียนต้นแบบ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning ระดับ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2562 

โรงเรียนต้นแบบ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning ระดับ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2562 

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning ระดับ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2562  ยินดีและชื่นชมคณะครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง องค์กรทุกภาคส่วนที่ร่วมใจกันจนได้รับรางวัล ผลการประเมิน “โล่รางวัลระดับยอดเยี่ยม” โรงเรียนต้นแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Active Learning ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2562 และขอบพระคุณท่านผอ.สง่า โพธิ์กลีบ ครูวันทนา บัวทอง ที่มาร่วมให้ข้อมูลรับกรรมการในวันประเมินเชิงประจักษ์ และอดีตข้าราชการครูของห้วยกรดวิทยาทุกท่านที่มีส่วนร่วมส่งเสริมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ประสบความสำเร็จ