รับรางวัลวัฒนคุณาธร รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2563

รับรางวัลวัฒนคุณาธร รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดี…กับนักเรียน คณะครู และโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ที่ได้รับรางวัลวัฒนคุณาธร รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2563 ระดับประเทศ  โดยมี น.ส. มณฑิตา สารฤทธิ์ ครูมานพ พลับเที่ยง และโรงเรียนห้วยกรดวิทยา รับรางวัล “วัฒนคุณาธร” จาก รมต. กระทรวงวัฒนธรรม ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย