วันที่ 30 สิงหาคม 2565 อบรมต่อต้านยาเสพติด

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 นักเรียนโรงเรียนห้วยกรดวิทยา เข้าอบรมต่อต้านยาเสพติด ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา