กิจกรรม ส่งเสริมภาวะผู้นำ วันที่ 5-6 กันยายน 2565

เมื่อวันที่ 5-6 กันยายน 2565 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา จัดกิจกรรม ส่งเสริมภาวะผู้นำ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา