รางวัลเหรียญทองแดง “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2565

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา รับรางวัลเหรียญทองแดง “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2565

เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้รูปแบบ HKWS Model