แอปพลิเคชัน เรื่อง กลไกไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ โดย นายสุเมธ ราชประชุม

ชื่อเนื้อหา

แอปพลิเคชัน เรื่อง กลไกไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์

ผู้พัฒนา : นายสุเมธ ราชประชุม

ประเภท แอปพลิเคชัน (application)

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแอพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี เรื่อง กลไกไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายละเอียด 

บทเรียนด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน เรื่อง กลไกไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
มาตรฐานที่ 4 ว 4.1 ม.4/5 ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีที่ซับซ้อน ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและ ปลอดภัย
เนื้อหา เรื่อง กลไก (mechanism) และ อุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
พัฒนาโดย โปรแกรม MIT App Inventor

ดาวน์โหลด