ปฏิทินการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS66) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ปฏิทินการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS66) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ. แจ้งประชาสัมพันธ์ปฏิหินการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS66) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยกำหนดการตามปฏิทินดังกล่าว ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ. ได้ประกาศและประชาสัมพันธ์ให้แก่สาธารณชนรับทราบผ่านช่องทางสื่อสาธารณะของหน่วยงาน ทปอ. อย่างเป็นทางการ ที่ www.mytcas.com และ Page Facebook : Mytcas.com เรียบร้อยแล้ว

ขอแจ้งการประชาสัมพันธ์ปฏิทินการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS66) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ให้รับทราบ เพื่อหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมและการจัดสอบต่าง ๆ ของนักเรียนและโรงเรียน เพื่อไมให้ทับซ้อนต่อการดำเนินงานร่วมกัน และเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนในการเตรียมความพร้อม ในการศึกษาข้อมูลการคัดเลือกกลางฯ (TCAS66) ต่อไป