การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับ จังหวัดชัยนาท

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับ จังหวัดชัยนาท

เมื่อวันที่ 15 -16 ธันวาคม 2565 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ได้ส่งนักเรียนการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับจังหวัดชัยนาท โดยมีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 76 คน ร่วมแข่งขัน จำนวน 46 รายการ โดยผลการแข่งขัน นักเรียนได้รับรางวัล 26 เหรียญทอง 11 เหรียญเงิน 9 เหรียญทองแดง ได้เป็นตัวแทนแข่งขันในระดับภาคจำนวน 2 รายการ คือ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ในระดับ ม.้ต้น และ ม. ปลาย ทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะครู และนักเรียน ที่มีความวิริยะ อุตสาหะในการฝึกซ้อมและขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่สนับสนุนบุตรหลานของท่านในการฝึกซ้อมจนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี