ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานคุรุชนคนคุณธรรม และนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) พ.ศ.๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานคุรุชนคนคุณธรรม และนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) พ.ศ.๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานคุรุชนคนคุณธรรม และนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) พ.ศ.๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้สามารถรับเกียรติบัตรรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ QR Code ด้านล่าง ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕
เป็นต้นไป