เผยแพร่นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี เรื่อง CODING คุณธรรมสร้างคนดีห้วยกรด

เผยแพร่นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี เรื่อง CODING คุณธรรมสร้างคนดีห้วยกรด

ผู้เผยแพร่ : นายสุเมธ ราชประชุม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา

นวัตกรรม “CODING คุณธรรมสร้างคนดีห้วยกรด” มีขั้นตอนการดำเนินงาน 6 ขั้นตอนได้แก่ C ขั้นสร้างความตระหนักและวิเคราะห์ปัญหา, O ขั้นการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ต้องการแก้ปัญหา, D ขั้นวิธีปฏิบัติ, I ขั้นนำเสนอผลงาน, N ขั้นสร้างเครือข่าย และ G ขั้นรับรองผลงาน โดยในแต่ละขั้นตอนใช้กระบวนการด้วยวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA ดังแผนภาพ

ผลที่เกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์

1) นักเรียนโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่านกระบวนการ CODING

2) นักเรียนทักษะการคิดเชิงคำนวณ การคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา อย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ

3) นักเรียนเผยแพร่ผลงานจากกิจกรรม สู่สังคม ชุมชน และนำวัตกรรมที่ได้ไปบริการสังคม

   ผลสัมฤทธิ์ของงาน

ผลจากการดำเนินการ นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น มีความสามารถในการทำงานตามกระบวนการกลุ่ม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น จำนวนนักเรียนสอบเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาในสาขาเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น มีนวัตกรรมที่สร้างสามารถนำไปเผยแพร่ และบริการสังคม

 

   ประโยชน์ที่ได้รับ

1) นักเรียนมีชิ้นงาน นวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนการสอน มีแฟ้มสะสมงาน

2) นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ ตั้งปฏิบัติกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

3) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

4) ครูมีนวัตกรรม รูปแบบการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ตรงตามความต้องการของนักเรียน
5) สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากชุมชน ผู้ปกครอง