เผยแพร่นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี KHAO Model ขับเคลื่อนความรู้ ควบคู่คุณธรรม

เผยแพร่นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี KHAO Model ขับเคลื่อนความรู้ ควบคู่คุณธรรม

ผู้เผยแพร่ นางชญานี จุ้ยเปี่ยม
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

K Kedge คือ ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสะเต็มศึกษา ความสำคัญของสะเต็มศึกษา เพื่อนำมาออกแบบกิจกรรม จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ควบคู่กับคุณธรรม
H. Heartily คือ มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานอย่างเต็มที่ มีความสนใจ กระตือรือร้น แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิด ปลูกจิตสำนึก ค่านิยม และจริยธรรม ที่ถูกต้องและดีงาม โดยสอดแทรกในกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมที่ดีงาม แยกแยะความถูกต้องเหมาะสมได้
A. Administration คือ การดำเนินงาน จัดทำแผนการจัดการเรียบการดำเนินกิจกรรมด้วยวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA
O. Obtain เป็นการที่ผู้เรียนนำผลการเรียนรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ เผยแพร่ความรู้สู่ครอบครัว ชุมชนและสังคมต่าง ๆ ปลูกจิตสำนึก ค่านิยม และจริยธรรม ที่ถูกต้องและดีงาม โดยสอดแทรกในกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมที่ดีงาม แยกแยะความถูกต้องเหมาะสมได้