ประกาศโรงเรียนห้วยกรดวิทยากำหนดเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียนห้วยกรดวิทยา

  • กำหนดการรับค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียนวันที่ 2 พฤษภาคม 2566
  • กำหนดเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 15 พฤษภาคม 2566

 

ประกาศโรงเรียนห้วยกรดวิทยากำหนดเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ประกาศโรงเรียนห้วยกรดวิทยากำหนดเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2566