ร่วมแสดงในงาน “วิถีถิ่นวิถีไทยใส่ใจตาลโตนด จังหวัดชัยนาท”

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา นำโดย ผอ.ดร.สุวารีศิริ ภู่เปี่ยมสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท พร้อมคณะครูและนักเรียน ร่วมการแสดงในงาน “วิถีถิ่นวิถีไทยใส่ใจตาลโตนด จังหวัดชัยนาท” จัดโดย สภาวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท นำโดย นางประวงษ์ กานนท์รังสี ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า ต้นตาลโตนดมีความสำคัญต่อวิถีชีวิต และความเป็นอยู่ของชาวตำบลห้วยกรด เป็นเอกลักษณ์และนำมาซึ่งวัฒนธรรมของท้องถิ่น เช่น อาหารพื้นถิ่น เครื่องใช้พื้นบ้าน นำมาซึ่งรายได้ของเกษตรกร และประชาชน จึงเห็นควรจัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ตาลโตนด อนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านอาหารพื้นถิ่น อีกทั้งประชาสัมพันธ์ของดีตำบลห้วยกรด และของดีอำเภอสรรคบุรีให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ตาลโตนด ในอดีตเมื่อ 40 กว่าปีที่ผ่านมา ในพื้นที่ตำบลห้วยกรด มีต้นตาลโตนดขึ้นกระจายอยู่เป็นจำนวนมากนับหลายหมื่นต้น

จนเมื่อปี พ.ศ.2523 – 2525 มีการดำเนินการจัดรูปที่ดินใหม่ให้แก่เกษตรกร และประชาชน ทำให้จำเป็นต้องตัดต้นตาลโตนดที่กีดขวางออก ซึ่งประมาณกันว่าต้นตาลโตนดที่ถูกตัดโค่นออกไปนั้น น่าจะมีจำนวนมากนับหมื่นต้น แต่ยังมีต้นตาลโตนดเหลืออยู่หลายพันต้นต้น ตาลโตนดสร้างประโยชน์ให้แก่เกษตรกรชาวตำบลห้วยกรด และตำบลห้วยกรดพัฒนา เพราะช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เช่น อาชีพทำน้ำตาลโตนด เคี่ยวน้ำตาลทำน้ำตาลปึก น้ำตาลปี๊บ น้ำตาลสด หรือจำหน่ายอาหารจากตาล เช่นแกงหัวตาล ต้มปลาร้าหัวตาล ยำหัวตาล ลอนตาลสด ลอนตาลเชื่อม จาวตาลเชื่อม และขนมตาล การจัดงาน “วิถีถิ่น วิถีไทย ใส่ใจตาลโตนด จังหวัดชัยนาท”