รางวัลผลงานดีเด่นด้าน Coding และ OBEC CONTENT CENTER ปี 2566

โรงเรียนห้วยกรดวิทยาขอแสดงความยินดีกับ “คุณครูสุเมธ ราชประชุม” ที่ได้รับ 3 รางวัล ดังนี้ 
ลำดับที่ 1 ผลงานดีเด่นด้าน Coding Plugged ในการประกวด ผลงานดีเด่นด้าน Coding “CODING Achievement Awards” ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 และได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันระดับภูมิภาค ต่อไป
ลำดับที่ 1 ผู้ใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (OBEC CONTENT CENTER) ระดับยอดเยี่ยม ในการประกวด การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) สำหรับผู้สร้างและผู้ใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2566 และได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เพื่อเข้ารับการคัดเลือกในระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อไป
ลำดับที่ 1 ผู้สร้างสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (OBEC CONTENT CENTER) ระดับยอดเยี่ยม ในการประกวด การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) สำหรับผู้สร้างและผู้ใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2566 และได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เพื่อเข้ารับการคัดเลือกในระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อไป