โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา จัดกิจกรรม “โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4” อบรมพัฒนา “กล้าคุณธรรม” 2 วัน 1 คืน ระหว่างวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2566

เมื่อวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2566 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา จัดกิจกรรม “โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อบรมพัฒนา “กล้าคุณธรรม” 2 วัน 1 คืน ระหว่างวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวสุวารีศิริ ภู่เปี่ยมสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียนโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ร่วมกิจกรรมในโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวนทั้งสิ้น 84 คน โดย เครือข่ายพระธรรมวิทยากรอาสาคนธรรมดี ในการนี้ พระมหาโชติอภินันต์ สุมงฺคโล เจ้าวาสวัดบางลำพู อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร และพระธรรมวิทยากร กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม พระวิทยากรองค์กรศูนย์คุณธรรมภาคเหนือ ประธานเครือข่ายพระธรรมวิทยากรอาสาคนธรรมดี พระปลัดสุพิน สุธีโร เจ้าอาวาสวัดพิกุลทอง รองประธานเครือข่ายพระธรรมวิทยากรอาสาคนธรรมดี พระธรรมวิทยากร กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ปฎิบัติเป็นพระธรรมวิทยากร ในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถอันควรแก่เอกัตภาพ การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียน เก่ง ดี มีสุข นำหลักธรรมคำสอนของศาสนาพุทธมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พัฒนาชีวิตที่สมบูรณ์ได้ด้วยไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา นำสู่โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำต่อไป ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

อาจเป็นลายเส้นรูป 1 คน และ ข้อความ