เผยแพร่นวัตกรรม การทำตะกร้าจากหนังสือพิมพ์ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ด้วยรูปแบบ STEM MODEL

เผยแพร่นวัตกรรม การทำตะกร้าจากหนังสือพิมพ์ เพื่อพัฒนาทักษะ

การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ด้วยรูปแบบ STEM MODEL

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อฝึกทักษะด้านความคิดโดยเฉพาะการคิดขั้นสูง เช่น การคิดวิเคระห์ การคิดสร้างสรรค์

2.เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม ทักษะการสื่อสาร การเป็นผู้นำ และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

3.เพื่อใช้ประโยชน์จากสิ่งของที่เหลือใช้และสามารถนำไปใช้ได้จริง

4.เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับของที่เหลือใช้หลังจากนำกลับมาทำใหม่

ผลที่เกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์

1) นักเรียนมีทักษะด้านการคิดขั้นสูง คือการ คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์

2) นักเรียนมีความเป็นผู้นำสามารถทำงานเป็นกลุ่มสร้างชิ้นงาน นวัตกรรม

3) นักเรียนสามารถสร้างชิ้นงานจากสิ่งของเหลือใช้และสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

ผลสัมฤทธิ์ของงาน

ผลจากการดำเนินการ นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น มีความสามารถในการทำงานตามกระบวนการกลุ่ม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีนวัตกรรมที่สร้างเป็นชิ้นงานสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถนำไปต่อยอดเพื่อเป็นการสร้างรายได้ได้อีกด้วย