โรงเรียนห้วยกรดวิทยา จัดโครงการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา โรงเรียนห้วยกรดวิทยา

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา “จัดโครงการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา โรงเรียนห้วยกรดวิทยา” ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 1 กันยายน 2566 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา จัดโครงการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวสุวารีศิริ ภู่เปี่ยมสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เปิดกรวยสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาและลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 จำนวนทั้งสิ้น 40 คน โดยประธานในพิธีได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ และนำผู้เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ร่วมร้องเพลงราชสดุดี เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึก ความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท