โรงเรียนห้วยกรดวิทยา จัดกิจกรรม “โครงการค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2566”

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา จัดกิจกรรม “โครงการค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2566” ระหว่างวันที่ 9 – 10 กันยายน 2566 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “จัดโครงการค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2566” โดยมีนางสาวสุวารีศิริ ภู่เปี่ยมสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา เดินทางไปศึกษาแหล่งเรียนรู้จากสถานที่จริง ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) และกระบวนการเรียนการสอนนอกห้องเรียนอีกแนวทางหนึ่ง ได้นำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้และปลูกป่าชายเลน เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมป่าชายเลน ทั้งนี้ยังมีส่วนช่วยในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศชายฝั่ง ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม