รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง การประกาศผลการประกวดแข่งขันออกแบบบอร์ดเกม เพื่อส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต

ขอแสดงความยินดี นายสุเมธ ราชประชุม โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง การประกาศผลการประกวดแข่งขันออกแบบบอร์ดเกม เพื่อส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption Board Game) ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566