บอร์ดเกมต้านทุจริต เรื่อง Unity to fight corruption

บอร์ดเกม เพื่อส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption Board Game) เรื่อง Unity to fight corruption เกมกระดาน Unity to fight corruption เป็นสื่อการเรียนรู้ โดยนำความรู้เกี่ยวกับ รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้ง 7 รูปแบบ ได้แก่ การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ การทำธุรกิจกับตัวเอง การทำงานหลังจากออกจากตำแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ การทำงานพิเศษ การรับรู้ข้อมูลภายใน การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว และ การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง เกมนี้ผู้เล่นจะได้สวมบทบาทเป็นคนที่จะดูแลไม่ให้องค์กรเกิดการทุจริตขึ้น ในแต่ละแผนกขององค์กร โดยผู้เล่นจะต้องร่วมมือร่วมใจกันทุ่มเทแรงใจให้องค์กรปลอดจากการทุจริต

ดาวน์โหลดที่   https://app.contentcenter.obec.go.th/detail/template/114097