รับผลการประเมิน ITA Online ประจำปีงบประมาณ 2566 ในระดับ AA

เกียรติบัตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของการศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2566