ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567

เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา นำโดยผอ.ดร.สุวารีศิริ ภู่เปี่ยมสินธุ์ ครูมานพ พลับเที่ยง และ ครูสุเมธ ราชประชุม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 โครงการพัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา ( Education and Community Improvement Center ) ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีลงนาม