กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2566

ระหว่างวันที่ 13 – 15 มกราคม 2567 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา “จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2566 ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยมี นางสาวสุวารีศิริ ภู่เปี่ยมสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 1 – 3 เดินทางไปทำกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชากิจกรรมลูกเสือ และข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการฝึกให้ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ มีความอดทน อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักช่วยเหลือตนเองสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมเดินทางไกล เข้าฐานผจญภัย ทำสูทกรรม การอยู่ค่ายพักแรม และการแสดงของลูกเสือ-เนตรนารีในพิธีรอบกองไฟ ณ ค่ายลูกเสืออิทธิณัฐ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี