รางวัล”ข้าราชการพลเรือนดีเด่น” ระดับจังหวัด ประจำปี 2566

1 เมษายน วันข้าราชการพลเรือน ขอแสดงความยินดีกับ นายมานพ พลับเที่ยง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา (หก.ว) ได้รับคัดเลือกเป็น “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น” ระดับจังหวัด ประจำปี 2566

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น คือ ผู้ประพฤติตนตามกรอบความดีงาม 3 ประการ คือ การครองตน การครองคน และการครองงาน มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นได้ จึงถือได้ว่าเป็นผู้มีผลสัมฤทธิ์ของงาน มีคุณธรรมจริยธรรม ดำรงตนอย่างสมศักดิ์ศรีข้าราชการ ส่งเสริมให้ข้าราชการทั้งหลายได้ยึดถือเป็นแบบอย่างข้าราชการพลเรือนดีเด่น

รางวัล"ข้าราชการพลเรือนดีเด่น" ระดับจังหวัด ประจำปี 2566
รางวัล”ข้าราชการพลเรือนดีเด่น” ระดับจังหวัด ประจำปี 2566