การทดสอบออนไลน์ PISA Style Online ปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2567 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ดำเนินการนำนักเรียนเข้าทดสอบ PISA ระบบข้อสอบออนไลน์ PISA Style Online ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2025 ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะและคุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบตามแนวทางการ ประเมิน PISA ในรูปแบบการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer-Base Testing) เพื่อวัดและประเมินผลความฉลาดรู้ ด้านการอ่านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์