รับมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน Coding ตามโครงการเรียน Coding พัฒนาคุณภาพชีวิต (Coding for Better Life)

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 ผอ.ดร.สุวารีศิริ ภู่เปี่ยมสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหมาย ครูมานพ พลับเที่ยง และครูสุเมธ ราชประชุม รับมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน Coding ตามโครงการเรียน Coding พัฒนาคุณภาพชีวิต (Coding for Better Life) ของ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ส่งเสริมการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีและโค้ดดิ่้งเพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปต่อยอดในการสร้างนวัตกรรมและทั้งในเรื่องของการเรียนและการประกอบอาชีพได้ในอนาคต

รับมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน Coding ตามโครงการเรียน Coding พัฒนาคุณภาพชีวิต (Coding for Better Life)
รับมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน Coding ตามโครงการเรียน Coding พัฒนาคุณภาพชีวิต (Coding for Better Life)8