รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัลครูที่มีผลงานดีเด่นในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

ครูสุเมธ ราชประชุม รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัลครูที่มีผลงานดีเด่นในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ จากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย

รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัลครูที่มีผลงานดีเด่นในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖
รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัลครูที่มีผลงานดีเด่นในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖