ข้อมูลผู้บริหาร

ผอ.ดร.สุวารีศิริ ภู่เปี่ยมสินธุ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา

โทร 056-438026

อีเมล suwareesiri@huaikrot.ac.th

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก
สาขา/วิชาเอก บริหารการศึกษา