กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

พรบ.การศึกษา

กฎหมายกระทรวงศึกษาธิการ

ระเบียบโรงเรียนห้วยกรดวิทยา

กฎหมายอื่นๆ