รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ

คำชี้แจง  ให้ท่านกรอกข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนด  ซึ่งข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ ให้ท่านดำเนินการ ดังนี้
 1. กรอกชื่อผู้ติดต่อ โดยใช้ชื่อจริงและนามสกุลจริงของท่าน
 2. กรอกอีเมล
 3. ระบุเรื่องที่ร้องเรียน
 4. ข้อความ ให้ท่านใส่ข้อมูลเรื่องร้องเรียนของท่าน
 5. ตรวจสอบความถูกต้องแล้วกดส่ง


   

  หมายเหตุ
  1. การร้องเรียนเมื่อกรอกข้อมูลแล้วจะรายงานส่งไปยังผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
  2. บุคลากรภายนอกสามารถแจ้งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลผู้ร้องเรียนและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ