แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดหาวัสดุ  โรงเรียนห้วยกรดวิทยา 

ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท