รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564

ปัญหา/อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง

  1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียน ยังไม่ชำนาญเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างปี พ.ศ.2560
  2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างมีเวลาน้อยเนื่องด้วยต้องคำนึงถึงภาระงานหลัก(งานสอน) ก่อน รวมไปถึงคนปฎิบัติงานน้อยจึงทำให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าเป็นบางครั้ง
  3. บุคลากรในโรงเรียนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ รวมทั้งแนวปฎิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการซื้อการจ้างปี พ.ศ.2560 ส่งผลให้งานจัดจ้างจัดซื้อไม่เป็นไปตามขั้นตอนหรือล่าช้า

แนวทางในการแก้ไขและข้อเสนอแนะ

  1. เจ้าหน้าที่จัดทำคู่มือแนวปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องและสอดคล้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างปี พ.ศ.2560 โดยนำเผยแพร่และทำความเข้าใจกับบุคลากรในโรงเรียน เพื่อให้ทราบและถือปฎิบัติอย่างถูกต้อง
  2. เพิ่มเจ้าหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างภายในโรงเรียน