การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา

ประจำปีงบประมาณ 2565

จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตบางประการของโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่อาจเกิดขึ้นจากประเด็นข้อสังเกตการตรวจสอบที่ผ่านมานั้น โรงเรียนห้วยกรดวิทยาได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตังนี้

1. ด้านบุคลากร มีการประชุมชี้แจง รวมถึงการจัดอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของความเสี่ยงในการทุจริต

2. ด้านกฎระเบียบ หลักเกณฑ์แบบฟอร์ม ดำเนินการเสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบ รวมทั้งแบบฟอร์มต่าง ๆ ให้มีความชัดเจน และรัดกุมให้มากยิ่งขึ้น

3. ด้านระบบงาน

3.1 ด้านงานพัสดุ

3.1.1 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานพัสคุ เตรียมแผนการชี้แจงอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการของงานพัสดุ

3.1.2 จัดไห้มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสารารณะ

3.1.3 จัดไห้มีมาตรการให้ผู้มีส่วนใต้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

3.1.4 จัดไห้มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

3.1.5 จัดไห้มีมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

3.1.6 จัดให้มีมาตรการป้องกันการรับสินบน

3.1.7 จัดไห้มีมาตรกาการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

3.1.8 จัดไห้มีมาตรการตรวจสอบการใข้ดุลยพินิจ

3.2 ด้านการควบสอบภายใน

3.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน

3.2.2 จัดทำแผนและดำเนินการตรวจสอบการควบคุมภายใน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา

 

 

กรอบคุณธรรม สพฐ. ตามจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2565