การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy

นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy
นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy

ผอ.ดร.สุวารีศิริ ภู่เปี่ยมสินธุ์ และครูสุเมธ ราชประชุม นำเสนอนวัตกรรมต้านทุจริต

ผอ.ดร.สุวารีศิริ ภู่เปี่ยมสินธุ์ และครูสุเมธ ราชประชุม เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับภูมิภาค ระหว่างวันที่ 6 – 9 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร

 

ครูเสกสรร ไทยยื้ม และคณะ ร่วมเป็นวิทยากรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ครูเสกสรร ไทยยื้ม และคณะ ร่วมเป็นวิทยากรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ณ โรงเรียนวัดสิงห์ จังหวัดัยนาท เพื่อให้เกิดความตระหนักและปลูกฝังให้ลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือ ได้น้อมนาเอาหลักการและวิธีการของโครงการจิตอาสาพระราชทานไปจัดกิจกรรมจิต อาสา ด้วยการอุทิศตนช่วยเหลือผู้อื่นทั้งในสถานศึกษาและชุมชน

 

เมื่อวันที่ 8 – 9 กันยายน 2565 นางนงนุช จันทร์สวาท หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และนายสุเมธ ราชประชุม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

  

 

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ผอ.ดร.สุวารีศิริ ภู่เปี่ยมสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา มอบหมายหัวหน้าฝ่ายวิชาการ และครูผู้รับผิดชอบ ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน โครงการโรงเรียนสุจริต และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2565

 

 

 

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 ผอ.ดร.สุวารีศิริ ภู่เปี่ยมสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่าย และคณะครูผู้รับผิดชอบ รับการนิเทศติดตามโครงการโรงเรียนสุจริต จากคณะผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท