การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy

นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy
นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy

ภารกิจผู้บริหารการป้องกันการทุจริต

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ผอ.ดร.สุวารีศิริ ภู่เปี่ยมสินธุ์ เข้าร่วมการประเมินหมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ วัดกลาง ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท โดยโครงการนี้เป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักศีล 5 มาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน ตามหัวข้ออบรม ๘ หัวข้อ คือ ศีลธรรมและวัฒนธรรม สุขภาพอนามัย สัมมาชีพ สันติสุข ศึกษาสงเคราะห์ สาธารณสงเคราะห์ กตัญญูกตเวทิตาธรรม และสามัคคีธรรม

 

 

 

เมื่อวันที่ 8 – 9 กันยายน 2565 นางนงนุช จันทร์สวาท หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และนายสุเมธ ราชประชุม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

  

 

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ผอ.ดร.สุวารีศิริ ภู่เปี่ยมสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา มอบหมายหัวหน้าฝ่ายวิชาการ และครูผู้รับผิดชอบ ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน โครงการโรงเรียนสุจริต และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2565

 

 

 

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 ผอ.ดร.สุวารีศิริ ภู่เปี่ยมสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่าย และคณะครูผู้รับผิดชอบ รับการนิเทศติดตามโครงการโรงเรียนสุจริต จากคณะผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท