การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

“ห้วยกรดวิทยาจะอยู่ร่วมกันฉันพี่น้อง จะประคองกันไปให้ถึงฝัน คิดอย่างไร ทำอย่างไร
ว่าตามกัน สำนึกมั่นมุ่งเน้นความเป็นทีม ”