Best Practices

รางวัล Best Practices ด้านการบริหารจัดการศึกษา ระดับ ยอดเยี่ยม

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา รับรางวัล Best Practices ด้านการบริหารจัดการศึกษา ระดับ ยอดเยี่ยม การคัดเลือกนวัตกรรม วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2564 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท