ITA Online

รับผลการประเมิน ITA Online ประจำปีงบประมาณ 2565 ในระดับ AA

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา รับผลการประเมิน ITA Online ประจำปีงบประมาณ 2565 ในระดับ AA

เกียรติบัตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของการศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2565

รับผลการประเมิน ITA Online ประจำปีงบประมาณ 2565 ในระดับ AA
รับผลการประเมิน ITA Online ประจำปีงบประมาณ 2565 ในระดับ AA